Godło Rzeczypospolitej Polskiej    Herb Miasta Gliwice    Logo II Liceum w Gliwicach

II LO w Gliwicach - logo

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2024/2025

 

I. Podstawa prawna

 

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

·       Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025., znak sprawy: WE-KZ.537.1.2024)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

II. Oferta II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach na rok szkolny 2024/2025:

 

1A - filologiczno-dziennikarska dwujęzyczna (j. angielski) - klasa z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów humanistycznych (język polski, język niemiecki, historia)

1B - biologiczno-chemiczna - klasa z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, matematyka)

1C - ekonomiczna - klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego

III. Zasady rekrutacji:

Pracami związanymi z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

Rekrutacja uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego odbywa się elektronicznie w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji obowiązującego w województwie śląskim.

Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej IA mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wyniku co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji.

Sprawdzian odbędzie się w następujących terminach:

·       I termin - 4 czerwca 2024 r. o godzinie 15.30

·       II termin - 24 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 (w przypadku wolnych miejsc – w postępowaniu uzupełniającym)

Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, laureaci i finaliści   Olimpiady  Języka  Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

Zakres materiału sprawdzianu kompetencji językowych obejmuje podstawę programową nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej.

Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach oraz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Kryteria, brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:

Wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

·       wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego  mnoży się przez 0,35

Maksymalnie 35 punktów

·       wynik przedstawiony w procentach z: matematyki mnoży się przez 0,35

Maksymalnie 35 punktów

·       wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Maksymalnie 30 punktów

Wymienione na świadectwie ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki,  pierwszego języka obcego oraz czwartego przedmiotu uzależnionego od profilu klasy:

·       1A – historia lub wiedza o społeczeństwie lub drugi język obcy

·       1B – biologia lub chemia lub fizyka

·       1C – geografia lub drugi język obcy

Za oceny wyrażone w stopniu:

·       celującym – przyznaje się po 18 punktów;

·       bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

·       dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

·       dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

·       dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na trenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniające-go do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 200

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału II LO w Gliwicach w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

·       niepełnosprawność kandydata;

·       wielodzietność rodziny kandydata;

·       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

·       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

·       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

·       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

·       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość. Kandydat, który spełnia powyższe kryteria, dołącza:

·       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

·       orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

·       oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

·       dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum jest złożenie przez rodziców osoby zakwalifikowanej oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Nieprzekazanie w terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w II LO i skreśleniem go z listy.

Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.

IV. Terminy rekrutacji:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do

oddziału dwujęzycznego - od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych - od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych. - I termin: 4 czerwca 2024 r. godzina 15.30;  II termin: 24 czerwca 2024 r., godz. 9.00 – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych - I termin: 12 czerwca 2024 r. - godzina 12.00; II termin:  
25 czerwca 2024 r. - godzina 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje - od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach) - do 11 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów  niezakwalifikowanych - 12 lipca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00.

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty - 19 lipca 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 23 lipca 2024 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

IV. Terminy rekrutacji w postepowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego - od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. o godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych - od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych. - od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych - do 1 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach) - do 1 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych - 2 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 2 sierpnia 2024 r. do 8 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 9 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00.

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty - 9 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 14 sierpnia 2024 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

Szkolny Klub Wolontariatu II LO w Gliwicach

Klub ekologiczny II LO - logo

Sport w II LO w Gliwicach - logo

Logo Koła Retorycznego

II LO za granicą

Olimpijczycy II LO w Gliwicach

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.