Sekretariat szkoły

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

(dla uczniów 10.00 do€ 13.00)

W sekretariacie szkoły można uzyskać:

  • zaświadczenie potwierdzające okres nauki ucznia lub absolwenta szkoły;
  • duplikat świadectwa promocyjnego, ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  • duplikat legitymacji szkolnej.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego, ukończenia szkoły lub dojrzałości.

  1. Uczeń w przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, może wystąpić do dyrektora szkoły z podaniem o wydanie tegoż duplikatu (zał. nr 1 – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej). Do podania należy dołączyć swoje zdjęcie i dowód wpłaty (wpłata powinna być uiszczona na numer konta szkoły: ING BANK ŚLĄSKI GLIWICE 39 1050 1285 1000 0002 0216 2210 z dopiskiem duplikat legitymacji szkolnej). Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł.
  2. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego, ukończenia szkoły lub dojrzałości, absolwent lub rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora z podaniem o wydanie duplikatu świadectwa (zał. 2 – do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły). Do podania należy dołączyć dowód wpłaty (wpłata powinna być uiszczona na numer konta szkoły: ING BANK ŚLĄSKI GLIWICE 39 1050 1285 1000 0002 0216 2210 z dopiskiem duplikat świadectwa). Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Załączniki (do pobrania):

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa promocyjnego/ukończenia szkoły/dojrzałości