Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów corocznie określa decyzja kuratora oświaty. Podstawą prawną przeprowadzenia konkursów jest ustawa o oświacie wraz z odpowiednimi rozporządzeniami. W województwie śląskim, dla uczniów gimnazjów organizuje się konkursy z języka polskiego, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego), biologii, historii, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki i chemii. Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim, a celem ich organizacji jest:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,
  • propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
  • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy przedmiotowe, w przypadku uczniów gimnazjum, obejmują i poszerzają treści podstawy programowej jednego przedmiotu, a szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych etapach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronie internetowej kuratorium. Konkursy składają się z trzech etapów:

  1. do I etapu - szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,
  2. do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie - zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
  3. do III etapu - wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 82% punktów możliwych do zdobycia.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

  • laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia,
  • pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu uzyskują tytuł finalisty.

Uprawnienia laureatów konkursów

Zgodnie z przepisami, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Zwycięzcom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów przysługują również preferencje rekrutacyjne, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami). Zgodnie z nim, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.


Rok 2001

Katarzyna Kądziołka - język niemiecki - laureatka
Opiekun: mgr Gabriela Szocik


Rok 2002

Judyta Gawron - język niemiecki - finalistka
Opiekun: mgr Gabriela Szocik


Rok 2003

Dawid Glinka - język niemiecki - laureat
Opiekun: mgr Gabriela Szocik

Kamil Brzoza - język niemiecki - finalista
Opiekun: mgr Gabriela Szocik

Sandra Konieczny - język niemiecki - finalistka
Opiekun: mgr Gabriela Szocik


Rok 2004

Sandra Konieczny - język niemiecki - laureatka
Opiekun: mgr Gabriela Szocik

Olga Niziołek - chemia - finalistka
Opiekun: mgr inż. Małgorzata Konieczna


Rok 2006

Tomasz Sabała - chemia - laureat
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska

Aleksandra Naróg - język polski - laureatka
Opiekun: dr Marcin Buczyński


Rok 2007

Barbara Sanocka - chemia - laureatka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska

Barbara Sanocka - matematyka - finalistka
Opiekun: mgr Anna Lewandowska

Marta Brachmańska - biologia - laureatka
Opiekun: mgr Beata Winnicka


Rok 2008

Barbara Sanocka - chemia - laureatka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska

Barbara Sanocka - matematyka - finalistka
Opiekun: mgr Anna Lewandowska

Mirela Suchanek - język polski - finalistka
Opiekun: mgr Kamila Bodzon

Mirela Suchanek - jęayk angielski - finalistka
Opiekun: mgr Mariola Trojan

Tomasz Zielański - matematyka - finalista
Opiekun: mgr Anna Lewandowska

Agnieszka Krzep - chemia - finalistka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska


Rok 2009

Alicja Miruk-Mirska - chemia - laureatka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska


Rok 2010

Alicja Miruk-Mirska - chemia - laureatka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska

Monika Konieczny - język niemiecki - finalistka
Opiekun: mgr Gabriela Szocik

Aneta Skwara - biologia - finalistka
Opiekun: mgr Danuta Cieślik-Biernat


Rok 2011

Barbara Machnik - fizyka - laureatka
Opiekun: mgr Zbigniew Gawron


Rok 2012

Szymon Wójcik - chemia - laureat
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska

Karolina Zep - chemia - finalistka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska

Justyna Kempny - matematyka - finalistka
Opiekun: mgr Jadwiga Przybyłek-Cyba


Rok 2013

Mateusz Franke - chemia - finalista
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska; mgr Justyna Gałuszka-Zając

Roksana Hibner - chemia - finalistka
Opiekun: mgr inż. Ewa Trybalska; mgr Justyna Gałuszka-Zając


Rok 2015

Tomasz Zabłocki - chemia - laureat
Opiekun: mgr Justyna Gałuszka-Zając

Tomasz Zabłocki - fizyka - laureat
Opiekun: mgr inż. Małgorzata Zaporowska