PDF Drukuj Email
środa, 21 listopada 2012 21:44


Regulamin wypożyczania uczniom bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 17 w ZSO nr 3 w Gliwicach

§1

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Regulamin dotyczy uczniów:
 • Rok szkolny 2015/2016 klasy I gimnazjum
 • Rok szkolny 2016/2017 klasy I-II gimnazjum
 • Od roku szkolnego 2017/2018 klasy I-III gimnazjum

§2

Ilekroć w Regulaminie  jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 17 w ZSO nr 3 w Gliwicach.
 2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, zapisanego na liście uczniów Gimnazjum nr 17 w ZSO nr 3 w Gliwicach.
 3. Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć opiekuna prawnego ucznia.
 4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki lub materiały edukacyjne w postaci papierowej przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły.
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§3

Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły.

§4

 1. Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres jednego roku szkolnego.
 2. Przed wypożyczeniem podręczników wychowawcy klasy zapoznają uczniów i ich rodziców z Regulaminem. Podręczniki są wypożyczane uczniom, gdy rodzice pisemnie potwierdzą, że zapoznali się z Regulaminem.
 3. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych (skreślenie z listy uczniów) podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej w dniu opuszczenia szkoły.
 4. Podręczniki wypożyczają uczniom nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymują książki na podstawie listy. Uczniowie na liście kwitują swoim podpisem odbiór kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych.
 5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu  i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielami odpowiedzialnymi za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 6. Karty wypożyczonych przez ucznia podręczników są przechowywane na specjalnych  kontach uczniowskich.
 7. Dokumentacja dotycząca wypożyczenia podręczników jest przechowywana w bibliotece szkolnej.

§5

 1. Uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, musi go też chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Uczeń jest obowiązany do obłożenia podręcznika w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia po zakończeniu roku szkolnego bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika.
 3. Uczeń ma obowiązek umieszczenia na każdym wypożyczonym podręczniku wpisu, który zawiera:  imię i nazwisko ucznia,  rok szkolny, w którym korzystał z podręcznika  oraz klasę, do której uczęszczał.
 4. Zabronione jest dokonywanie w podręcznikach jakichkolwiek innych  wpisów notatek lub skreśleń.
 5. Każde uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika należy zgłosić do nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia któregokolwiek z podręczników rodzice ucznia są zobowiązani do jego  odkupienia.

§6

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 2. Uczeń zwraca komplet podręczników w dniu i godzinach ustalonych przez nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki z wychowawcą klasy, jednak nie później niż w ostatnim dniu kończącym rok szkolny.
 3. Uczniowie przystępujący do egzaminów poprawkowych zwracają podręczniki niż do końca sierpnia  danego roku szkolnego.
 4. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki nauczyciele odpowiedzialni za  prowadzenie biblioteki dokonują oględzin podręcznika i opisują stopień jego zużycia w następującej skali:
 • Bardzo dobry – zużycie minimalne
 • Dobry – zużycie niewielkie
 • Dostateczny – duże zużycie, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika
 • Niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika

5. Stan podręcznika wraz z datą oględzin jest wpisywany przez nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki na karcie książki  podręcznika.

§7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Best free joomla templates by Lonex.