REGULAMIN RADY RODZICÓW
II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

 


Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

§ 1

Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach,
2) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach,
3) prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach,
4) komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.

§ 3

Regulamin Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach określa:
1) cele i zadania rady rodziców,
2) organizację ogółu rodziców i rady rodziców,
3) tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,
4) zasady wyborów do organów rady rodziców,
5) ramowy plan pracy rady i jej organów,
6) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady
7) regulamin finansowania,
8) zasady obsługi finansowo - księgowej rady rodziców.

Rozdział II

Cele i zadania rady rodziców

§ 4

Celem Rady Rodziców jest:

1. Reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Współdziałanie z Dyrektorem szkoły, z wicedyrektorem oraz Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

§ 5

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1. pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
4. występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rozdział III

Organizacja ogółu rodziców i rady rodziców

§ 6

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie oddziałową radę rodziców składającą się z 3-5 osób oraz jednego przedstawiciela do rady rodziców szkoły. Przedstawiciel może zostać wybrany spośród oddziałowej rady rodziców.
3. Oddziałowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
5. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w II LO
6. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:
a) 3-6 osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady,
b) 3 osobową komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców.
7. Plenarne zebranie rady rodziców może zadecydować o dokonaniu pełnych wyborów do prezydium i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniających.
8. Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
9. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 7

Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest:
1. realizowanie celów i zadań rady rodziców,
2. kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
3. koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
4. zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,
5. decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
6. wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących sprawach szkoły,

§ 8

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:
1. kierowanie pracami prezydium,
2. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,
3. kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą rady,
4. bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach regulaminu finasowania
5. opracowywanie planu pracy na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,
6. przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

§ 9

Zadaniem sekretarza Rady Rodziców jest:
1. organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,
2. protokołowanie obrad rady i prezydium,
3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

§ 10

Zadaniem komisji rewizyjnej Rady Rodziców jest:
1. raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,
2. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
4. kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek oddziałowych rad rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.

§ 11

Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 12

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.

Rozdział V

Wybory do organów rady rodziców

§ 13

1. Wybory do klasowej rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory do prezydium i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, o ile plenarne zebranie Rady nie zadecyduje inaczej.
3. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.
4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
6. Ustala się następujący ramowy porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego rady rodziców:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
2. sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
3. sprawozdanie komisji rewizyjnej,
4. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
5. dyskusja,
6. uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
7. podjęcie uchwały w sprawie zakresu wyborów do organów rady (wybory pełne czy uzupełniające).
8. wybory nowych organów rady rodziców

7. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady odbywa się pierwsze zebranie prezydium i komisji rewizyjnej rady.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów.

§ 14

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza się dyrektora szkoły.
2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek klasowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora – złożony do prezydium.
3. Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rady rodziców odbywa się każdego roku pomiędzy pierwszym i piętnastym października.

§ 15

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.
2. Posiedzenia prezydium są protokołowane.

§ 16

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, oddziałowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców
§ 17

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z
następujących źródeł:
1) ze składek rodziców,
1) z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
2) z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i środowiska szkoły.
2. Wysokość składki rodzice deklarują na początku każdego roku szkolnego .

§ 18

Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie Regulaminu Finansowania działalności szkoły przez Radę Rodziców rady na dany rok szkolny, zatwierdzanego przez Prezydium Rady Rodziców.

Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:
1. Prezydium rady może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy, finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje sportowe),
- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec szkoły,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców.
2. Środki Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być wydatkowane na:
- dofinansowanie celów ustalonych w § 18, ust. 1.
- finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
- finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.
3. Sposób wydatkowania środków celowych, darczyńców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.

Rozdział VIII

Obsługa finansowo - księgowa rady rodziców

§ 19

1. Obsługę finansowo-księgową środków Rady Rodziców, prowadzi skarbnik rady (księgowy)
2. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
3. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego rady .

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 20

Członkowie oddziałowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rodz. IV tego regulaminu.

§ 21

1. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści : „Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach”.
2. Regulamin Rady Rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.
3. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Regulamin został Uchwalony w dniu 21.11.2011r