Zdalne nauczanie w II LO

Od poniedziałku 26 października 2020 r. zajęcia lekcyjne w szkołach ponadpodstawowych będą prowadzone zdalnie.

Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej zasadami pracy zdalnej w II LO, które będą obowiązywały od poniedziałku.

 

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego przyjmuje się  następujące zasady pracy w okresie pracy zdalnej w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach:

1. Nauczyciele wychowawcy ustalają, czy wszyscy uczniowie danej klasy mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu, umożliwiający interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

2. Platformą edukacyjną używaną do zdalnego nauczania w II LO jest platforma Google Suite (Classroom, Meet i inne usługi Google). Do platformy dostęp jest możliwy zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach jak i smartfonach z systemem Android i IOS.

3. W czasie nauki zdalnej wszyscy nauczyciele jak i uczniowie korzystają z imiennych kont na platformie Google, które zapewniają bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych.

4. W czasie pracy zdalnej, zgodnie ze swoimi kompetencjami i wiedzą merytoryczną, nauczyciele wybierają odpowiednie źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.

5. W związku z nauką zdalną nie ma potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

6. W związku z nauką zdalną nie ma potrzeby modyfikacji realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego.

7. W zakresie realizacji podstawy programowej ustala się co następuje:

1)      wynikający z ramowych planów nauczania tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach co do zasady nie ulega zmianie;

2)      nauczyciel monitoruje i dostosowuje tempo realizacji programu i podstawy programowej do bieżącej sytuacji i sposobu prowadzenia zajęć;

3)      wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji, który zapewnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa;

4)      na przedmiotach maturalnych, przedmiotach rozszerzonych oraz na lekcjach języków obcych co najmniej połowa zajęć wynikających z tygodniowego planu lekcji powinna odbywać się w formie wideokonferencji (Google Meet) lub w formie nagrania wideo bądź audio przesłanego uczniom na platformie Google Classroom. Nie jest obowiązkowe włączanie kamery w czasie wideokonferencji. Termin zajęć w formie wideokonferencji oraz link do tych zajęć powinny być udostępnione wcześniej na platformie Google Classroom; Tematyka zajęć prowadzonych w formie wideokonferencji powinna zostać opisana w skrócie na platformie Google Classroom;

5)      ze względu na bezpieczeństwo i obciążenie uczniów, związane z pracą przy monitorze komputerowym, godzina zajęć zdalnych trwa nie krócej niż 30 minut. W procesie uczenia się uczniów (poza zajęciami zgodnymi z planem lekcji) należy pamiętać o możliwości ich pracy przygotowywania się do zajęć bez użycia komputera bądź telefonu komórkowego.

8. Ustala się następujący sposób potwierdzania obecności na zajęciach:

1)      na zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji obecność sprawdza się bezpośrednio na zajęciach i odpowiednio odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym zapisem ZD (obecność) lub – (nieobecność);

2)      na zajęciach prowadzonych na platformie Google Classroom uczniowie odnotowują swoją obecność w sposób ustalony przez nauczyciela najpóźniej w kolejnym dniu po zajęciach odbytych zgodnie z planem. Frekwencję zapisuje się w dzienniku lekcyjnym zapisem ZD (obecność) lub – (nieobecność);

3)      Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole (Statut II LO).

9. Zapewnia się każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji. (Informacja na stronie internetowej).

10. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach powinien być zgodny ze Statutem II LO i przepisami oświatowymi.