PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ na rok 2017(art. 13a ust. 2 Pzp)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany

tryb lub inna

procedura

udzielenia

zamówienia

Orientacyjna

wartość

zamówienia

Przewidywany

termin wszczęcia

postępowania w

ujęciu

kwartalnym

1

Modernizacja boisk i zagospodarowania terenu

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 687 320,00

I kwartał