Spis treści
Laureaci i finaliści olimpiad
Olimpiada Artystyczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Ligwistyczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Teologii Katolickiej
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Wszystkie strony


II Liceum Ogólnokształcące

Struktura olimpiad


W Polsce organizowanych jest każdego roku ponad 30 olimpiad, większość pod patronatem towarzystw naukowych lub szkół wyższych. Każda olimpiada składa się zwykle z trzech etapów. I etap organizowany jest na poziomie szkolnym – niekiedy polega na wysłaniu pracy pisemnej lub rozwiązań zadań przygotowanych przez komitet danej olimpiady. Etap II ma zasięg regionalny (najlepsze osoby z pierwszego etapu z całego regionu – np. województwa). Etap III, finałowy, organizowany jest zazwyczaj w mieście organizatora zawodów.

Zdobycie tytułu finalisty olimpiady zatwierdzonej przez MEN zwalnia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz zapewnia 100% punktów z matury na poziomie rozszerzonym (pod warunkiem, że uczeń wybrał dany przedmiot na maturze). Dla uczestników finału (czasem II etapu), zwłaszcza laureatów, przewidziane są również preferencyjne warunki podczas naboru na uczelnie wyższe. W części olimpiad przyznawane są nagrody pienieżne dla laureatów, spośród nich są też często wybierani reprezentanci na olimpiady międzynarodowe.

W Polsce organizacja olimpiad uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

(żródło - www.wikipedia.org)