Spis treści
Konkursy przedmiotowe
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2015
Wszystkie strony

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów corocznie określa decyzja kuratora oświaty. Podstawą prawną przeprowadzenia konkursów jest ustawa o oświacie wraz z odpowiednimi rozporządzeniami. W województwie śląskim, dla uczniów gimnazjów organizuje się konkursy z języka polskiego, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego), biologii, historii, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki i chemii. Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim, a celem ich organizacji jest:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,
  • propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
  • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy przedmiotowe, w przypadku uczniów gimnazjum, obejmują i poszerzają treści podstawy programowej jednego przedmiotu, a szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych etapach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronie internetowej kuratorium. Konkursy składają się z trzech etapów:

  1. do I etapu - szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,
  2. do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie - zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
  3. do III etapu - wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 82% punktów możliwych do zdobycia.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

  • laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia,
  • pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu uzyskują tytuł finalisty.

Uprawnienia laureatów konkursów

Zgodnie z przepisami, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Zwycięzcom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów przysługują również preferencje rekrutacyjne, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami). Zgodnie z nim, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.